A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Auteursrechten 2023

Hervorming fiscaal gunstregime inzake auteursrechten

De fiscale wetgever acht het tijd om het fiscale landschap omtrent de toepassing van het auteursrechtelijke regime te verstrengen. De toekenning van auteursrechten is een piste die tot nu toe veelvuldig werd gebruikt om aan loonoptimalisatie te doen zowel in hoofde van een bedrijfsleiders als in hoofde van een werknemers.

De bedoeling van de wetgever is om de toepassing van dit fiscaal gunstregime in de toekomst enkel nog maar voor te behouden voor onregelmatige en wisselende vergoedingen bij beroepsactiviteiten met een expliciet artistiek karakter. Welke beroepscategorieën expliciet worden uitgesloten is vandaag nog onduidelijk, wel staat het buiten kijf dat men het toepassingsgebied aanzienlijk zal inperken.

Wat wij vandaag al weten in functie van het ontwerp is dat de genieters dienen te beschikken over een kunstwerkattest/werken produceren, waarvan het auteursrecht wordt overgedragen of in licentie wordt gegeven, met het oog op mededeling aan het publiek (voor openbare uitvoering) of voor reproductie.

Met betrekking tot de bedragen die vanaf 2023 in aanmerking zullen komen voor het fiscaal gunstregime, zie hiernavolgend overzicht.

 1. Allereerst, het algemeen en absoluut fiscaal plafond van 64.070 EUR aan inkomsten dat onderworpen wordt aan het fiscaal gunstregime blijft nog altijd gelden.[1]
 2. Ten tweede, het maximaal toe te kennen auteursrecht dat onderworpen wordt aan het fiscaal gunstregime mag niet meer dan 30% bedragen van het geheel van de ontvangen jaarlijkse vergoedingen (incl. vergoedingen voor geleverde prestaties). Deze grens wordt echter gefaseerd herleid naar 30%. Wat betreft inkomstenjaar 2023 wordt deze grens gesteld op 50%, voor inkomstenjaar 2024 op 40% en vanaf inkomstenjaar 2025 wordt deze definitief op 30% gezet. Deze verhoudingen gelden evenwel niet indien de vergoeding niet te linken valt met enige geleverde prestaties (vb. reproductievergoedingen betaald door beheersmaatschappijen).
 3. Ten derde is er het financieel plafond (uitsluitingsgrond) waarbij de belastingplichtige moet nagaan of het auteursrechtelijk inkomen (formeel, los van enige fiscale kwalificatie) in de vier vorige belastbare tijdperken gemiddeld niet hoger ligt dan 64.070 EUR. Indien dit wel zo zou zijn dan is de belastingplichtige volledig uitgesloten voor de toepassing van dit gunstregime voor dat betreffende inkomstenjaar. De fiscale wetgever maakt met deze passage een link met de financiële draagkracht van de belastingplichtige. Zo zullen beroepen die in principe wel onder het toepassingsgebied van de nieuwe regeling vallen, toch geen gebruik kunnen maken van het gunstregime indien zij in feite over een periodiek stabiel inkomen genieten.

Beroepscategorieën die niet meer onder het striktere toepassingsgebied vallen hebben enkel nog de mogelijkheid om voor inkomstenjaar 2023 gebruik te maken van het regime (tevens onder beperkende voorwaarden). Vanaf inkomstenjaar 2024 vallen zij definitief en onherroepelijk uit de boot.

Het tarief blijft ongewijzigd (15%), de toe te passen kostenforfaits worden evenwel beperkt (gehalveerd).

De bedoeling is om deze nieuwe aanpassingen in werking te laten treden voor inkomsten die reeds vanaf 1 januari 2023 worden betaald/toegekend.

Bovenstaande elementen blijken uit het voorontwerp van Programmawet. Zodra er bijkomende verduidelijkheden komen houden wij u uiteraard op de hoogte.


[1] Let wel dat dit het geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2022 betreft, deze voor 2023

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw bericht