A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

1. Begripsomschrijving

In deze privacyverklaring wordt bedoeld met:

A&B KMO-Partners:
A&B KMO-Partners burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41
Met bijkomende vestiging te 2300 Turnhout, Parklaan 22
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0466.535.158

Betrokkene:
de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

AVG:
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die Gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming.


2. Verwerking van persoonsgegevens

A&B KMO-Partners respecteert de privacy van haar cliënten en alle gebruikers van haar website, en draagt daarbij de meeste zorg voor de persoonsgegevens die ons werden verstrekt die steeds vertrouwelijk worden behandeld.

Wanneer u A&B KMO-Partners opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie, op papier en/of digitaal, en ze worden gebruikt om de opgedragen diensten te verrichten.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens door A&B KMO-Partners verzameld en verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring wordt aangegeven.


3. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

A&B KMO-Partners verzamelt uitsluitend persoonsgegevens met het oog op de correcte en volledige uitvoering van haar contractuele verbintenissen; die verbintenissen hebben betrekking op het uitvoeren van boekhoudkundige en/of fiscale opdrachten (AVG Artikel 6, 1.b.). Daarnaast is A&B KMO-Partners verplicht die persoonsgegevens op te vragen, te verkrijgen en te bewaren in het kader van wettelijke of deontologische verplichtingen met betrekking tot de antiwitwaswetgeving en kwaliteitstoetsing (AVG Artikel 6, 1.c.). In dat kader heeft een weigering om persoonsgegevens mee te delen onmiddellijk tot gevolg dat A&B KMO-Partners verhinderd is een contractuele relatie aan te gaan met betrekking tot het uitvoeren van boekhoudkundige en/of fiscale opdrachten.

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door A&B KMO-Partners en haar organen, medewerkers, werknemers of zelfstandigen. Uw persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden, tenzij u ons daartoe toestemming geeft of heeft gegeven gelet op de aard of omvang van de aan ons gegeven opdracht of indien wij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak. Van mededeling aan derden in het kader van een gegeven opdracht is sprake bij het indienden van een belastingaangifte personenbelasting, of de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling voor zelfstandigen, het verwerven van loonadministratie, het voorbereiden, opstellen, wijzigen van aktes (bv. met betrekking tot rechtspersonen of in de familiale vermogenssfeer zoals schenkingen, huwelijkscontracten).

De gegevens die worden geregistreerd naar aanleiding van een bezoek aan onze website worden enkel in overeenstemming met dat doel verwerkt, met name voor statistische doeleinden en met het oog op verbetering van deze website.


4. Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

De persoonsgegevens die in het kader van het voormelde worden bewaard, betreffen:

 • namen en voornamen
 • woonplaats
 • identiteitskaartnummer
 • rijksregisternummer
 • burgerlijke staat
 • familiale relaties
 • contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • bankrekeningnummers
 • roerende en onroerende eigendommen

Bij uw bezoek aan onze website wordt uw IP-adres geregistreerd, evenals uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze site, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke pagina die u bezocht heeft op deze site. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en met het oog op verbetering van deze website.


5. Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens zijn in principe enkel toegankelijk voor A&B KMO-Partners en haar organen, medewerkers, werknemers of zelfstandigen. Indien uitzonderlijk, zoals bij onderhoud of installatie van informatica, derden toegang wordt verleend tot de bestanden van A&B KMO-Partners, dan zal A&B KMO-Partners toezicht houden op werkzaamheden van de bedoelde derden zodanig dat toegang tot de persoonsgegevens verhinderd wordt.

De gegevens worden door A&B KMO-Partners niet verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte.


6. Rechten van de betrokkene

A&B KMO-Partners garandeert alle rechten van de betrokkene in het kader van de AVG. Iedere betrokkene zal in principe te allen tijde kosteloos die rechten kunnen uitoefenen, met dien verstande dat A&B KMO-Partners zich kan beroepen op een recht om geen gevolg te geven aan een verzoek van de betrokkene indien de AVG daarin voorziet en A&B KMO-Partners het bewijs levert van de voorwaarden en modaliteiten die de AVG voor zulke uitzonderingen voorziet.

In het bijzonder heeft iedere betrokkene:

 • recht op inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op wissing
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op bezwaar
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteiten, meer bepaald bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (T: +32 (0)2 274 48 00 of F: +32 (0)2 274 48 35 of commission@privacycommission.be).


7. Termijn van de bewaring

De door A&B KMO-Partners verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoonsgegevens, resp. de bewaring ervan, nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen van A&B KMO-Partners.

Die termijn wordt verlengd met de termijn waarbinnen A&B KMO-Partners kan gehouden worden om zich, in of buiten rechte, te verantwoorden voor de uitvoering van haar verbintenissen.


8. Vragen of bezwaren

A&B KMO-Partners zal alles in het werk stellen om alle persoonsgegevens van alle betrokkenen te beschermen en deze slechts te verwerken in overeenstemming met alle geldende wetgeving.

Met vragen of bezwaren of om uw rechten te doen gelden, kunt u A&B KMO-Partners bereiken via:

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw bericht