A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Winstparticipatiepremie of loonbonus ?

 

Bij de programmawet van 25 december 2017 werd de winstpremie ingevoerd. Sinds een aantal jaar bestond al de loonbonus. Welk systeem is het meest interessant ?

De nieuwe winstparticipatiepremie – ook nog winstpremie genoemd is een premie die uitgekeerd wordt in geld wanneer een onderneming of een groep ondernemingen in de algemene vergadering beslist om werknemers te belonen met een gedeelte van, of de volledige winst.

De basisvoorwaarden om een winstpremie te kunnen uitkeren zijn de volgende :

 • De winstpremie dient bovenop het bestaande loon te worden toegekend;
 • Het totale bedrag van de winstdeelnames mag maximaal 30% van de brutoloonmassa van het boekjaar bedragen;
 • Een winstpremie kan niet toegekend worden aan bedrijfsleiders.

De winstpremie is een collectieve premie en kan 2 vormen aannemen :

 • Identieke premie = de winstpremie waarbij het bedrag of het percentage van het loon gelijk is voor alle werknemers en kan toegekend worden door een beslissing van de algemene vergadering. De werkgever dient de toekenning en de modaliteiten van de premie schriftelijk mee te delen aan de werknemers.
 • Gecategoriseerde premie = de premie die aan alle werknemers een bedrag in geld toekent. Het bedrag is afhankelijk van de verdeelsleutel die wordt toegepast. De verdeelsleutel dient op basis van objectieve criteria bepaald te worden zoals anciënniteit, graad, functie, weddeschaal, vergoedingsniveau, vormingsniveau,… .De invoering van een gecategoriseerde premie dient te gebeuren middels een collectieve arbeidsovereenkomst, indien er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de vennootschap. Indien die er niet is, dan heeft de werkgever de keuze tussen het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst of het invoeren middels een toetredingsakte.

De procedure is behoorlijk soepel.

Fiscaal is de winstpremie onderworpen aan de bevrijdende inhouding van 7%. De heffing is ten laste van de werknemer en dient door de werkgever te worden ingehouden. De winstpremie is niet aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever.

Sociaal wordt de winstpremie niet aanzien als salaris waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Er zijn dus geen werkgeversbijdragen sociale zekerheid verschuldigd. De werknemer is wel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07%.

 

De bestaande niet-recurrente resultaatsgebonden bonus – ook loonbonus genoemd is eveneens een collectieve premie. De premie is afhankelijk van het behalen van transparante, duidelijk meetbare doelstellingen. De goedkeuring van de vakbond in kwestie is ook vereist teneinde dit voordeel te kunnen invoeren. Ingeval er geen vakbondsafvaardiging is, kan het voordeel worden toegekend mits een toetredingsakte. De loonbonus is eveneens niet mogelijk voor een bedrijfsleider.

Sociaal bedraagt het maximum brutobedrag van het voordeel 3.313 EUR. Langs de kant van de werkgever is hierop een bijzondere bijdrage verschuldigd ten belope van 33%. De maximale kostprijs per werknemer bedraagt derhalve 4.406,29 EUR. De werknemer dient een solidariteitsbijdrage van 13,07% te betalen. Netto kan derhalve maximaal 2.880 EUR uitbetaald worden.

Fiscaal wordt de loonbonus niet aanzien als salaris en is dus niet belast in de personenbelasting tot een maximaal bedrag van 2.880 EUR netto per kalenderjaar. Indien het voordeel dit bedrag overstijgt, zal het overstijgende gedeelte gekwalificeerd en belast worden als salaris. De loonbonus is wel volledig fiscaal aftrekbaar voor de werkgever als kost.

De procedure is echter behoorlijk strikt.

Schematische vergelijking :

 

Item

Loonbonus

Winstpremie

Kost werkgever

1.000

1.000

Vennootschapsbelasting (29,58%)

0,00

-228,28

RSZ Werkgever (33%)

-248,12

Bruto bonus/winstpremie

751,88

771,72

RSZ/solidariteitsbijdrage (13,07%)

-98,27

-100,86

Belastbaar

653,61

670,86

Personenbelasting

0,00

-46,96

Netto werknemer

653,61

623,90

Conclusie :

 • Enerzijds levert de loonbonus voor een vergelijkbaar bedrag een hogere netto-opbrengst op voor de werknemer.
 • Anderzijds
  • De procedure voor de loonbonus is echter vrij strikt en ingewikkeld, terwijl de toekenning van de winstpremie vrij soepel kan ingevoerd worden.
  • Het bedrag van de winstpremie kan hoger zijn dan dat van de loonbonus.
  • De loonbonus is niet recurrent en gebonden aan het halen van doelstellingen, terwijl de winstpremie niet gebonden is aan doelstellingen en wel recurrent kan zijn.

 

Vragen ? contacteer uw dossierverantwoordelijke of de A&B Adviescel.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]