A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Corona virus maatregelen – update

1.Aanvraag compensatiepremie

Vanaf deze week kan de Vlaamse compensatiepremie aangevraagd worden. 

De aanvraag kan op de website van VLAIO. Klik op onderstaande link :

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/hoe-vraag-je-de-coronacompensatiepremie-aan/hoe-de

We zetten hieronder even de voornaamste elementen ervan nog even op een rij.

Wat is de corona compensatiepremie en wie heeft er recht op ?

De corona compensatiepremie is een subsidie om bedrijven met een of meerdere exploitatiezetels in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen. Zijn er meerdere exploitatiezetels? Ook dan dient men maar één keer een aanvraag in voor alle exploitatiezetels samen. De steun wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Er wordt gevraagd aan de ondernemer om de link te leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op zijn beroepsuitoefening. De indiener/ondernemer moet dit zelf motiveren bij de indiening van zijn aanvraag. 

Verder gaat het specifiek over volgende zelfstandigen en ondernemingen :

 • zelfstandige in hoofdberoep;
 • zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78; 
 • zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie);
 • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid; 
 • een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in eveneens aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.  

Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).

Zijn eveneens uitgesloten :

 • holdingvennootschappen; 
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is; 
 • de ondernemingen die verplicht werden te sluiten door de federale maatregelen en bijgevolg aanspraak maken op een corona hinderpremie (dit geldt dus niet voor de zelfstandigen in bijberoep) ;

Om recht te hebben wordt verder volgend onderscheid gemaakt :

Er zijn ten eerste ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit op 13 maart 2020 volgens de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) behoort tot één van de activiteiten opgenomen in een welbepaalde lijst van nace-codes (activiteitscodes). Het betreft grosso modo :

 • de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen worden getroffen;
 • de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 • de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;           de ondernemingen die essentiële diensten leveren.

Verder betreft het zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen, maar die niet in aanmerking komen voor de corona hinderpremie. 

Tenslotte gaat het om ondernemingen die niet verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten, maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Let wel : ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet gerelateerd is aan de coronacrisis komen niet in aanmerking.

Welke omzetdaling moet een onderneming aantonen om  in aanmerking te komen voor de subsidie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen. De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont (voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid) mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten;
 • geleverde prestaties;
 • tijdsregistratie

De aanvrager moet dit zelf motiveren bij de indiening van zijn aanvraag. Hiervoor dient hij te vermelden over welke coronamaatregel het gaat en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van zijn beroep onmogelijk maakt

Uitzondering inzake omzetdaling : Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60% niet aan te tonen, indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de federale maatregelen.

Hoeveel bedraagt de corona compensatiepremie?

 • Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

Wie omwille van de exploitatiebeperkingen door de federale coronavirusmaatregelen een omzetdaling van 60% heeft in de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020, krijgt een forfaitaire premie van € 3.000. De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt wel beperkt tot vijf per onderneming.

 • Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van € 1.500 bij een omzetdaling van 60% of als je verplicht werd de deuren te sluiten ingevolge de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad.

Hoe vraag je de corona compensatiepremie aan?

De onderneming vraagt tijdig de corona compensatiepremie aan. De aanvraag moet online ingediend te worden uiterlijk op 30 juni 2020. De omzetdaling van 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af. De beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, dient de onderneming de uitbetaalde steun terug te betalen aan VLAIO.

De aanvraag kan op de website van VLAIO. Zie hierboven.

2.Tijdelijke werkloosheid corona

Vandaag werd ook bevestigd dat de bijzondere maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid wegens corona verlengd worden tot 30 juni 2020. 

De FAQ op de website van de RVA zou in die zin aangepast worden.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]