A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Corona virus maatregelen – update

Vorige week zijn de algemene coronamaatregelen serieus afgebouwd. Vele bedrijven en sectoren kunnen terug opstarten, maar nog niet allemaal. Om één en ander verder te begeleiden zijn er nog een trits nieuwe maatregelen genomen. We zetten de voornaamste voor u nog even op een rijtje.


1. Fiscale maatregelen

1.1 Bedrijfsvoorheffing

Er komt een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht hebben moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid.

1.2 Verliescompensatie carry-back

Principe: eenvoudig gesteld houdt dit in dat de verwachte verliezen in 2020 kunnen afgetrokken worden van de winsten van 2019 (en desgevallend beperkt tot de winsten van 2019). Het gaat om een mogelijkheid, geen verplichting. De verliezen worden ‘teruggedragen’ naar het verleden.

In de personenbelasting werkt dit dan via een economische vrijstelling voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019. Met daarna terugname hiervan in aanslagjaar 2021, inkomsten 2020.

In de vennootschapsbelasting gaat het om een tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van aanslagjaar 2019 of 2020 (het gaat om de belastbare tijdperken afgesloten tussen 13/03/2019 en 12/03/2020 – dus ook 31/12/2019), en dat ten belope van de verliezen van het volgende belastbare tijdperk.

De vrijstelling wordt verleend door een tijdelijke vrijgestelde reserve aan te leggen in het belastbare tijdperk dat afsluit tussen 13/03/2019 en 12/03/2020. Die reserve wordt niet geboekt, maar enkel fiscaal bijgehouden. De vrijstelling mag maximaal gelijk zijn aan het resultaat van het belastbare tijdperk (dat afsluit tussen 13/03/2019 en 12/03/2020) en met een absoluut maximum van 20 mio euro. De terugname gebeurt in het volgende belastbare tijdperk.

Het is daarbij de bedoeling dat het bedrag van de vrijstelling en het bedrag van het uiteindelijke verlies van 2020 zo goed mogelijk bij elkaar aansluiten. Ingeval van een te grote afwijking is er voorzien in een sanctie in de vorm van een bijzondere aanslag. Er geldt wel een ‘schattings’tolerantie van 10% van de werkelijke geleden verliezen.

Voor vennootschappen is de regeling niet mogelijk indien er sprake is van een dividenduitkering (inclusief liquidatiebonus en liquidatiereserve), kapitaalvermindering, of eigen aandelen inkopen in de periode van 12/03/2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021.

De regeling is NIET mogelijk voor vennootschappen die al vóór de COVID-19-crisis in de problemen zaten.

Hoe één en ander nog moet verwerkt worden in de op dit ogenblik voorbereide of al ingediende fiscale aangiften van het voorbije belastbare tijdperk, is nog niet helemaal duidelijk. Wij volgen dit verder op.

1.3 Wederopbouwreserve

In de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 is het in de vennootschapsbelasting mogelijk een vrijgestelde reserve (een ‘herstelreserve’ of ‘wederopbouwreserve’) aan te leggen ten belope van het verlies geleden in 2020.

Het maximum bedrag waarvoor de reserve kan aangelegd worden : het bedrag van het bedrijfsverlies van boekjaar 2020, met als absoluut maximum 20 miljoen euro.

Per jaar kan maximaal het bedrag van de aangroei van de reserves aangelegd worden (na aanpassingen in meer en min aan de begintoestand van de reserves), zoals deze bestaan vóór de aanleg van deze wederopbouwreserve.

Dit moet toelaten dat bedrijven hun eigen middelen terug op peil krijgen.

De vrijgestelde reserve moet op het passief geboekt worden en wel voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde. Bovendien moet het eigen vermogen in stand gehouden worden (geen inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering of dividenduitkering) en het tewerkstellingspeil moet behouden blijven.

De aangelegde reserve moet geheel of gedeeltelijke teruggenomen worden bij inkoop van eigen aandelen, dividenduitkering, kapitaalvermindering of verdeling eigen vermogen of bij een aanzienlijke daling in haar tewerkstelling (in loonkosten).

1.4 Btw-tarief horeca 6%

Het btw-percentage wordt tijdelijk op 6% gezet voor restaurant en cateringdiensten, inclusief het verschaffen van drank zonder spijzen vergezeld van voldoende relevante diensten in alle café’s, tavernes,…

De regeling is niet van toepassing op alcoholische dranken. Deze blijven onderworpen aan 21% btw.

De regeling gaat in voege vanaf 8 juni tot 31 december 2020.


2. Vlaamse premies

2.1 Hinderpremie

Normaal liep de corona-hinderpremie af op 12 juni 2020. Maar voor wie verplicht gesloten blijft, komt er een verlenging van deze premie. Deze zal zoals voorheen 160,00 euro bedragen per sluitingsdag. Dit tot de dag waarop de fysieke locatie kan heropenen na beslissing van de Veiligheidsraad.

Het gaat om wellnesscentra, sauna’s, speelautomatenhallen, pretparken, binnenspeeltuinen, bioscopen, discotheken, dancings, zwembaden, foorkramers en marktkramers die niet kunnen starten door de beperking van de markten.

2.2 Compensatiepremie II

Er komt een extra premie voor de ondernemingen die:

 • een beroep konden doen op de hinderpremie en intussen terug open zijn
 • in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie I (premie van 3.000,00 euro)

De premie zou 2.000,00 euro bedragen.

Voorwaarde is wel dat deze ondernemingen een omzetverlies van minstens 60% kunnen aantonen in een periode van één maand vanaf de heropening ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het gaat bijvoorbeeld om volgende periodes:

 • 11 mei tot 11 juni 2020 voor winkels
 • 08 juni tot 08 juli 2020 voor horecaondernemingen

Het omzetverlies wordt aangetoond aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Er moet uiteraard ook altijd sprake zijn van een effectieve heropening.

Hoe aan te vragen en verdere details worden later meegedeeld.


3. Sociaal

3.1 Tijdelijke werkloosheid

De regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van de coronacrisis wordt verlengd tot 31 augustus 2020.

3.2 Overbruggingsrecht

De regeling wordt onder de bestaande voorwaarden verlengd tot en met 31 augustus 2020. Daarenboven is de mogelijkheid voorzien om deze te verlengen tot december 2020.

3.3 Relance-uitkering

Dit is een extra maatregel die bestaat naast het overbruggingsrecht, ter ondersteuning van zelfstandigen tijdens hun heropstart. De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht.

 • Alleenstaande : 1.291,69 euro/maand

Voorwaarden:

 • De activiteit moet op 3 mei nog verplicht gesloten zijn.
 • De betrokken activiteit mag gedurende de hele kalendermaand terug opgestart worden zonder andere beperkingen dan de regels inzake social distancing.
 • De zelfstandige kan aantonen dat er voor het kwartaal voorafgaand aan de maand waarvoor de uitkering gevraagd wordt een omzetverlies van minstens 10 % is in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Voor wie een uitkering aanvraagt voor juni, wordt wel een uitzondering gemaakt. In dat geval moeten we geen kwartaal terug, maar mogen de cijfers van het huidige kwartaal (2020/2 en 2019/2) vergeleken worden.
 • De uitkering mag niet gecombineerd worden met het “gewone” overbruggingsrecht (stopzetting 7 dagen).
 • Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een toegelaten activiteit komen niet in aanmerking.

Wie kan de relance-uitkering aanvragen ?

 • zelfstandigen in hoofdberoep
 • primo-starters
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut)
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Verdere informatie in verband met de aanvraag volgt nog.

Toepassing – schema :

Situatie Mogelijke maatregel
Zaak verplicht gesloten of activiteit verboden op 01/06/2020 (*) overbruggingsrecht
Zaak verplicht gesloten of activiteit verboden op 03/05/2020 EN daling omzet of bestellingen met minstens 10% tijdens tweede kwartaal 2020 t.o.v. vorig jaar Relance-uitkering in combinatie hervatte activiteit
Zaak niet verplicht gesloten of activiteit verboden op 03/05/2020 EN onderbreking activiteit gedurende minstens 7 dagen door coronacrisis (*) overbruggingsrecht

(*) mits te voldoen aan alle andere voorwaarden

De relance-uitkering is NIET combineerbaar met het overbruggingsrecht. Het is het één of het ander. Bij het overbruggingsrecht moet er nog steeds sprake zijn van een verplichte sluiting of een stopzetting van de activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand.

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]