A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Het Vlaams beschermingsmechanisme ‘BIS’

Aansluitend bij onze vorige nieuwsbrief gaan wij hier wat dieper in op het ‘nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme’ of ook nog ‘Vlaams beschermingsmechanisme BIS’ genoemd (verder ook genoemd VBMbis)

De Vlaamse Regering heeft besloten om het (eerste) Vlaams beschermingsmechanisme dat afliep op 30 september 2020 te continueren maar dan in een versie BIS en TER.  De versie BIS loopt in principe van 01 oktober 2020 tot 15 november 2020. De versie TER loopt in principe van 16 november 2020 tot 31 december 2020, tenzij er eerder een einde komt aan de lockdownmaatregelen voor de getroffen onderneming.

Waarover gaat het?

Ondernemingen die in een bepaalde periode een omzetverlies van minstens 60% lijden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, kunnen de steun voorzien in het VBMbis aanvragen bij de Vlaamse overheid (via website VLAIO). Het gaat dus over een subsidie om bedrijven met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de overheidsmaatregelen inzake corona financieel te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van deze coronamaatregelen. De onderneming moet de link leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op haar beroepsuitoefening.

De omzetdaling is dus het omzetverlies in die periode op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie (en niet zozeer op basis van de facturatie in die periode want die kan slaan op prestaties uit vorige periodes).

Er kan gekozen worden voor de periode van 01 oktober tot 15 november 2020, of voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020.

Voor ondernemingen met een hoofdactiviteit van café of restaurant die vanaf 19 oktober 2020 verplicht gesloten zijn, bestaat de mogelijkheid dat zij het omzetverlies van 60% niet moeten aantonen, indien zij er voor opteren om een aanvraag in te dienen voor de periode 19 oktober tot 15 november. Echter indien zij opteren voor deze periode en de omzet in 2019 bestond voor minstens 50% uit take-away, dan moet de omzetdaling wel aangetoond worden. De omzetdaling moet eveneens aangetoond worden indien zij opteren voor de periode 01 oktober tot 15 november 2020.

Onder de hoofdactiviteit café’s en restaurants wordt begrepen de activiteit die is opgenomen als activiteit in de KBO onder de RSZ- of BTW nace code en die meer dan 50% van de omzet genereert. Bovendien moet het gaan om ondernemingen met nace-code 56.101 (eetgelegenheid met volledige bediening) 56.102 (eetgelegenheid met beperkte bediening) en 56.301 (café’s en bars).

Voor ondernemingen die behoren tot de lijst van de verplicht gesloten sectoren (discotheken dancings, bioscopen, feestzalen, fitnesscentra, welnesscentra, niet essentiële handelszaken, niet essentiële contactberoepen, verplicht gesloten dienstverlening,…..) bestaat er eveneens de mogelijkheid om geen omzetdaling aantonen voor de betrokken periode vanaf hun verplichte sluiting tot 15 november 2020. De data van verplichte sluiting zijn eveneens opgenomen in een lijst. Maar net zo goed kunnen ook zij opteren voor de periode van 01 oktober tot 15 november 2020. In dat geval moeten ze echter wel het omzetverlies van minstens 60% aantonen.

Ondernemingen met toegestane en gesloten activiteiten of vestigingen worden enkel als verplicht gesloten beschouwd als ze hun omzet halen uit de gesloten hoofdactiviteit. Dat is de activiteit die meer dan 50% van de omzet genereert.

Ingeval van een abnormaal lage omzet in de referteperiode (bvb wegens arbeidsongeschiktheid), dan mag een andere referentieperiode genomen worden. Ingeval van starters zonder referteperiode in 2019, mag verwezen worden naar het financieel plan.

Op wie is de regeling van toepassing ?

Er moet een actieve exploitatiezetel zijn in het Vlaams gewest, en de onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% kennen ten gevolge van de coronamaatregelen. Het gaat om

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hadden van minstens € 13.993,78;
 • zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hadden tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% waren tewerkgesteld (= helft van de premie);
 • vennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • buitenlandse ondernemingen met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.
 • verenigingen met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.

Als belangrijkste ondernemingen worden uitgesloten holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen en managementvennootschappen die diensten verlenen aan vennootschappen die zelf al steun ontvingen en waarin ze zelf bestuurder, zaakvoerder of vennoot zijn.

Tenslotte komen enkel ondernemingen die voorheen reeds onder het toepassingsgebied vielen van eerdere Vlaamse steunmaatregelen (hinderpremie, compensatiepremie, ondersteuningspremie, (eerste) vlaams beschermingsmechanisme) in aanmerking komen voor de subsidie.

Ondernemingen die niet eerder een aanvraag indienden voor één van die Vlaamse premies moeten duidelijk het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door corona en de omzetdaling omstandig motiveren in de aanvraag.

Tenslotte geldt dat, met uitzondering van ondernemingen die verplicht gesloten zijn of die hun jaarlijks verlof hebben, de aanvragende ondernemingen open moeten zijn om de steun te kunnen genieten.

Welk bedrag ?

De steun bedraagt 10% van de omzet (excl BTW) tijdens dezelfde periode in 2019.

Zelfstandigen in bijberoep (met een inkomen lager dan 13.993,78 euro in 2019) krijgen 5% steun.

Voor café’s en restaurants die opteren om geen omzetverlies aan te tonen, is dat de omzet voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2019.

Voor de overige verplicht gesloten sectoren die opteren om geen omzetverlies aan te tonen, is dat de vergelijkbare periode in 2019 vanaf de sluitingsdatum tot 15 november 2019.

Er zijn minima en maxima.

De maximale steun bedraagt:

 • voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020 :
  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer;
 • voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020 :
  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met  9 werknemers;
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

De minimale steun bedraagt € 1.000 voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020 en van € 600 voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020.

Voor de verplicht gesloten sectoren gelden geprorateerde minima en maxima.

Voor de verplicht gesloten sectoren is er een lijst met de toepasselijke minima en maxima. Zie hierbij de link naar de website van Vlaio : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/hoeveel-bedraagt-het-nieuw-vlaams/lijst

Hoe aanvragen ?

De aanvraag voor de versie BIS dient online te gebeuren vanaf 16 november 2020 via de website van VLAIO. De uiterste datum van indienen is 31 december 2020.

Hierbij moeten best de omzetgegevens bij de hand worden gehouden, en desgevallend de motivering van het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door corona en de omzetdaling.

De onderneming moet zelf kiezen welke periode van omzetdaling gekozen wordt.

Per onderneming kan één aanvraag worden ingediend.

A&B Kmo Partners
18/11/2020

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]