A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Het UBO-register : wat en hoe?

 

In het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018 werd het Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register bekendgemaakt. Onder de UBO wordt verstaan, de “Ultimate Beneficial Owner” of de “Uiteindelijke begunstigde”. Een UBO is een natuurlijke persoon die een belang heeft bij verrichtingen van juridische entiteiten, zoals vennootschappen, trusts of verenigingen (VZW) omdat hij er de eigenaar van is of er de zeggenschap over heeft.

In de strijd tegen het witwassen van geld (en de financiering van terrorisme) zullen de autoriteiten, maar ook andere belanghebbenden, inzage verkrijgen in het vermogen van de burgers en hun verhoudingen met de voornoemde juridische entiteiten.

Het UBO-register moet worden onderscheiden van de UBO-verklaringen die u eerder al aan A&B bezorgde. In overeenstemming met de geldende antiwitwaswetgeving bestond er voor de accountants, notarissen, banken, enz. al een verplichting om de uiteindelijke begunstigden te identificeren. Ook als de UBO-verklaring werd bezorgd, blijft er de verplichting voor iedere vennootschap en iedere vereniging om het UBO-register aan te vullen en actueel te houden.

 1. Wie dient te worden aanzien als een UBO?

De wetgeving maakt daarbij een onderscheid naargelang het type van juridische entiteit, vennootschap of stichting.

Onder uiteindelijke begunstigden van een vennootschap worden voornamelijk begrepen:

 • de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks 25% of meer van de stemrechten of aandelen in deze vennootschap houden. Dit belang kan zowel direct als indirect (middels bijvoorbeeld een tussengeplaatste vennootschap) aangehouden worden.
 • de natuurlijke personen die zeggenschap uitoefenen over deze vennootschap via andere middelen. Voorbeelden hiervan zijn het hebben van de hoedanigheid van zaakvoerder, het uitoefenen van een overheersende invloed middels een overeenkomst hiertoe dan wel een bepaling in de statuten, de bevoegdheid tot benoeming van het hogere leidinggevend personeel.

Concreet betekent dit dat alle vennoten die meer dan 25% van de aandelen bezitten in het UBO-register moeten worden gemeld, en dat geldt eveneens voor de zaakvoerders die niet beschikken over een participatie van 25% in de vennootschap.

In een vereniging zonder winstoogmerk worden als de uiteindelijke begunstigden aangeduid:

 • de leden van de raad van bestuur;
 • de lasthebbers, zijnde de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 • de personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging of stichting;
 • de stichters van een stichting;
 • de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 • elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging of stichting
 1. Wie dient te melden in het UBO-register?

Het Koninklijk besluit van 30 juli 2018 bepaalt dat het de informatieplichtige vennootschappen en verenigingen zijn die voor de melding in het register moeten zorgen.
Voor de volledigheid, de spelregels met betrekking tot het UBO-register zijn al wel uitgeschreven, maar er is nog geen mogelijkheid om daarin meldingen te doen.
Inmiddels kunt u wel al best aan de slag om de informatie te verzamelen die vereist is om een correcte melding in het register te doen.

 • Concreet?

Wij zullen u tijdig informeren van zodra de meldingen in het UBO-register kunnen worden gedaan.

Inmiddels wordt het zeker belangrijk om van alle natuurlijke personen, die als uiteindelijke begunstigden worden aangeduid, alle voormelde informatie op te vragen, te bewaren en te actualiseren.

Heeft u vragen over dit onderwerp, contacteer ons (advies@abpartners.be) gerust zodat u tijdig in orde bent met de verplichtingen op het vlak van het UBO-register.

A&B KMO-Partners

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Not Found"]