A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

De nieuwe BTW plicht voor bestuurders-rechtspersonen : definitief van start

 

In vorige nieuwsitems op onze website kon u al vernemen hoe de regeling m.b.t. de nieuwe BTW plicht voor bestuurders-rechtspersonen telkens weer werd uitgesteld. Maar de kogel is definitief door de kerk. De nieuwe regeling gaat definitief van start op 01 juni 2016, en de Administratie heeft de regeling eindelijk toegelicht in een BTW beslissing van 30 maart jl..

Tot en met 31 mei 2016 zijn bestuurders-rechtspersonen niet verplicht om BTW te tellen op hun prestaties die zij factureren aan de bestuurde vennootschap. Vanaf 01 juni 2016 verandert dit, en wordt de tolerantie om de prestaties vrij van BTW aan te rekenen afgeschaft.
Voor een goed begrip : deze regeling geldt niet voor bestuurders/zaakvoerders natuurlijke personen.

Voor bestuurde vennootschappen die onderworpen zijn aan BTW en een volledig recht op aftrek genieten, was en is er sowieso geen probleem. In de meeste gevallen werd er in het verleden reeds geopteerd voor onderwerping van de prestaties als bestuurder aan BTW. En de bestuurde BTW-plichtige vennootschap kon de BTW volledig recupereren.

Eén en ander lag en ligt anders bij bestuurde vennootschappen of verenigingen die geen of slechts een beperkt recht op aftrek hebben, omdat zij bijvoorbeeld van BTW vrijgestelde handelingen verrichten (zoals verzekeringsmakelaars, bankagentschappen, dienstenchequebedrijven,…).
Zij kunnen de aan te rekenen BTW op de prestaties als bestuurder van de rechtspersoon bestuurder niet recupereren en voor hen betekent het wegvallen van de tolerantie een extra kost van 21% op de bestuurdersvergoedingen.

De vraag die zich stelt is : bestaan hier uitwijkmogelijkheden ?

De eerste mogelijkheid is het opzetten van een BTW-eenheid. Hiervoor moet er tussen de bestuurders-rechtspersonen en de bestuurde rechtspersoon (of exploitatievennootschap) een financiële, organisatorische en economische verbondenheid zijn. Hierdoor functioneren de bestuurders rechtspersonen en de bestuurde exploitatievennootschap als één enkel belastingplichtige ten opzichte van de BTW-Administratie. Tussen leden van de BTW-eenheid vinden aanrekeningen plaats zonder BTW.

Wanneer er slechts één rechtspersoon bestuurder is, kon dit al op basis van de vorige administratieve richtlijnen. Maar deze lieten niet toe een BTW-eenheid op te zetten tussen meerdere bestuurders-rechtspersonen en de bestuurde rechtspersoon indien er geen financiële verbondenheid was tussen hen onderling. Hieraan wordt nu tegemoet gekomen.

De Administratie stelt nu dat voldaan is aan alle verbondenheidsvoorwaarden als :

  • de bestuurders-rechtspersonen zowel aandeelhouder als bestuurder van de exploitatievennootschap zijn;
  • de bestuurders-rechtspersonen samen rechtstreeks meer dan 50% van de stemrechten verbonden aan de maatschappelijke rechten van de exploitatievennootschap bezitten;
  • er een overeenkomst bestaat tussen de bestuurders-rechtspersonen op grond waarvan zij er zich toe verbinden dat elke beslissing inzake de oriëntatie van het beleid van de exploitatievennootschap moet genomen worden met hun toestemming (bij unanimiteit).

Een tweede mogelijkheid bestaat in het uit elkaar trekken van de bestuurdersfee in een eigenlijke fee voor het uitoefenen van de statutaire opdracht van beheer, controle en leiding en een vergoeding voor ‘andere’ prestaties.

Is hierover een objectieve verdeelsleutel afgesproken, dan moet deze opdeling gevolgd worden. Is zo’n verdeelsleutel er niet, dan wordt 25% van de ontvangen fee geacht de eigenlijke bestuurdersvergoeding te zijn. De overige 75% is dan de vergoeding voor andere activiteiten.

Betreft deze ‘andere’ activiteit een van BTW vrijgestelde activiteit, dan hoeft er enkel BTW geteld te worden op de eigenlijke bestuurdersvergoeding, en niet op de vergoeding voor de vrijgestelde activiteit.

Voorbeelden van vergoeding voor zo een vrijgestelde handelingen zijn bijvoorbeeld:

  • het aanrekenen van een ‘commissie’ voor bijv. het aanbrengen van nieuwe verzekeringspolissen ten voordele van de bestuurde makelaarsvennootschap;
  • het aanrekenen van een ereloon voor het verrichten van medische handelingen voor de bestuurde artsenassociatie.

Tenslotte kan er ook altijd gekeken worden of de ‘kleine ondernemersregeling’ al dan niet kan worden toegepast. Ingeval de omzet exclusief BTW lager is dan 25.000,00 euro, dan kan geopteerd worden om geen BTW te tellen. Keerzijde is dan wel dat de opgelopen BTW niet aftrekbaar is.

Vragen?
Contacteer de Adviescel op advies@abpartners.be

 
  • Heeft u een vraag?

    Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

    [contact-form-7 404 "Not Found"]