A&B PARTNERS | Aalst • Genk • Oudenaarde (Brakel - Ronse) • Turnhout • Waas & Dender • Waregem

Coronavirus : maatregelen om de economische verliezen voor ondernemingen te beperken

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de economische gevolgen voor de ondernemingen te beperken. Het betreft maatregelen van fiscale – en sociale aard.
Deze maatregelen kunnen door de ondernemingen (ongeacht de activiteitensector) enkel genoten worden indien wordt aangetoond dat er betalingsmoeilijkheden zijn wegens het corona-virus. Het gaat bv. om een daling van de omzet, daling van de reservaties of bestellingen, betalingsuitstel van klanten……

Fiscale maatregelen

Aanvraag afbetalingsplan aan de FOD Financiën voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing, de BTW, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting.
De aanvraag moet ingediend worden vóór 30 juni 2020 bij ontvangst van de aanslag of betaalbericht.
De steun bestaat uit een afbetalingsplan, een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. Deze maatregelen kunnen niet toegekend worden indien er voorafgaand al structurele betalingsmoeilijkheden waren.

Sociale zekerheidsbijdragen zelfstandigen

Hier zijn volgende maatregelen voorzien :

 • Uitstel van betaling van sociale bijdragen en kwijtschelding van de verhogingen wegens laattijdige betaling voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner :
  • Aanvraag te gebeuren voor
   • 31 maart 2020 voor de bijdragen Q1 en Q2/2020
   • 30 juni 2020 voor de bijdrage Q2/2020
  • Uiteindelijke betaling respectievelijk te verrichten uiterlijk op
   • Bijdrage Q1/2020 => 31 maart2021
   • Bijdragen Q2/2020 => 30 juni 2021

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen (geen teruggave).

 • Vermindering van de sociale bijdragen
  Indien het verwachte inkomen voor 2020 lager zal liggen dan bepaalde drempels, kan een vermindering worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds
 • Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van sociale bijdragen
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten ingevolge economische moeilijkheden. Deze tussenkomst kan al aangevraagd worden indien je de activiteit minstens gedurende 7 opeenvolgende dagen hebt moeten onderbreken. Hiervoor moet men wel voldoen aan een redelijk aantal voorwaarden. Ditzelfde recht kan aangevraagd worden ingeval van faillissement, collectieve schuldenregeling of gedwongen onderbreking wegens o.m. ‘een gebeurtenis met economische impact’.

Sociale zekerheidsbijdragen werkgever

Bij moeilijkheden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen de werkgevers afbetalingstermijnen aanvragen voor de verschuldigde patronale bijdragen voor Q1 en Q2/2020. Deze schuld kan dan maandelijks afgelost worden. De maximumtermijn voor de afbetaling bedraagt 24 maanden. Als alles correct wordt betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ de werkgever vrijstelt van bijdrageverhogingen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen :

 • Tijdelijke werkloosheid voor werknemers wegens overmacht, zoals dat geldt voor de verplichte sluiting van cafés, restaurants, discotheken, bioscopen of ingeval van afschaffing van evenementen, sportieve activiteiten….. Dit geldt zowel bij een volledige – als een gedeeltelijke sluiting. Deze regeling geldt ook voor werknemers van toeleveranciers van verplicht gesloten bedrijven. Deze regeling wordt voorlopig aanvaard tot 03 april 2020.

Let op ! Deze regeling geldt niet voor werknemers die thuisblijven voor de opvang van kinderen.

 • Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken
  Indien de onderneming getroffen wordt door negatieve economische gevolgen van het coronavirus, kan hiervoor een aanvraag ingediend worden bij de RVA. Dit kan voor zowel arbeiders als bedienden. Voor wat deze laatste betreft, moet er ook een aanvraag gebeuren bij het Ministerie van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden.

Vlaamse steun – de ‘corona hinderpremie’

Voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten wordt op Vlaams niveau een premie voorzien. Deze bedraagt bij een

 • volledige sluiting : 4.000,00 euro
 • weekend sluiting : 2.000,00 euro

Indien deze bedrijven na 21 dagen nog gesloten moeten blijven : 160,00 euro/dag.
De regeling volledige sluiting geldt ook voor frituren en restaurants die overschakelen op afhaal.
De aanvraagprocedure moet nog bekendgemaakt worden.

Voor meer info of vragen kan u steeds contact opnemen
met Joost Deldycke via mail
joost.deldycke@abpartners.be

 
 • Heeft u een vraag?

  Laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.

  [contact-form-7 404 "Niet gevonden"]